Sprawdź promocję!

Polityka prywatności

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z serwisu Admar Domki Mobilne (dalej: „Serwis”). 

2. Operatorem Serwisu jest spółka ADMAR sc, Adam Grabski, Marcin Grabski, z siedzibą w Luboszczu 21, 67 - 410 w Sławie. Adres elektroniczny: kontakt@domek-mobilny.pl

3. Operator zbiera następujące dane użytkowników/usługobiorców w związku z: 

a) korzystaniem przez nich z Serwisu: 

• dane osobowe podawane przez usługobiorców, w związku z korzystaniem z usługi Admar Domki Mobilne; 

• dane osobowe podawane przez użytkowników w formularzach kontaktowych; 

• dane osobowe podawane przez użytkowników w związku z zamówieniem E-booka Admar Domki Mobilne; 

• dane zbierane z plików cookies; 

• logi serwera. 

b) prowadzeniem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook i LinkedIn.  

 

II. DANE OSOBOWE PODAWANE PRZEZ USŁUGOBIORCÓW, W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI SYSTEM CONTACT CENTER 

 

1. Operator zbiera dane w celu zawarcia i wykonania umowy w przedmiocie świadczenia usługi przez Admar Domki Mobilne na rzecz Usługobiorcy. 

2. Operator przetwarza następujące rodzaje danych: 

a) imię nazwisko;  

b) adres e-mail;  

c) numer telefonu; 

d) firma przedsiębiorcy; 

e) dane ewidencyjne i adresowe przedsiębiorcy; 

f) dane dotyczące płatności oraz numer rachunku bankowego.

3. Podanie wszystkich powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zwarcia i realizacji Umowy.   

4. Poniżej przedstawiamy informacje związane z przetwarzaniem danych w związku z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Operatorem, a Usługobiorcą: 

a) Administrator: Admar Domki Mobilne, szczegółowe dane podane w pkt I.2 Polityki. 

b) Cele przetwarzania:  

• zawarcie i wykonanie umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy); 

• udzielanie pomocy lub porady w związku z korzystaniem z usług Admar Domki Mobilne.

• ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu świadczonych usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); 

• nawiązanie kontaktu telefonicznego oraz prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej i papierowej z przedstawicielami Usługobiorcy w celu realizacji umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (prawnie uzasadniony interes Administratora).    

c) Okres przetwarzania: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w którym zostały zebrane, w tym do momentu: 

• przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy;  

• wykonania przez osobę, której dane dotyczą praw wyłączających przetwarzanie jej danych, w tym do wniesienia sprzeciwu. 

 

III. DANE OSOBOWE PODAWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW W FORMULARZACH KONTAKTOWYCH  

 

1. Operator zbiera dane za pomocą: 

a) formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej https://domek-mobilny.pl/kontakt

b) formularza kontaktowego umożliwiającego pobranie oferty ze strony: https://domek-mobilny.pl/

 

2. Operator zbiera następujące rodzaje danych: 

a) formularz kontaktowy: imię i ewentualnie nazwisko, adres e-mail, 

b) pozostałe formularze (formularze wskazane w pkt. III.1 lit. e): Imię i ewentualnie nazwisko, adres e-mail.

 

3. Podanie wszystkich powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne dla skorzystania z wybranej przez użytkownika formy kontaktu z ADMAR Domki Mobilne. Odmowa podania powyższych danych kontaktowych (adres e-mail) sprawi, że ADMAR Domki Mobilne nie będzie mógł skontaktować się z użytkownikiem w dany sposób (w przypadku odmowy podania numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt telefoniczny). Odmowa podania imienia lub nazwiska nie ma wpływu na wykonanie kontaktu – dane te podawane są wyłącznie w celach informacyjnych dla pracownika ADMAR Domki Mobilne. 

 

4. Poniżej przedstawiamy informacje związane z przetwarzaniem danych podawanych w formularzach kontaktowych: 

a) Administrator: ADMAR Domki Mobilne, szczegółowe dane podane w pkt I.2 Polityki. 

b) Cele przetwarzania: 

• marketing bezpośredni produktów i usług ADMAR Domki Mobilne – dane zostaną wykorzystane w celu przesłania informacji dotyczących działalności ADMAR Domki Mobilne, udzielenia przez ADMAR odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie lub wykonanie zamówionego kontaktu telefonicznego oraz dalsze działania marketingowe produktów lub usług ADMAR Domki Mobilne w przyszłości (do momentu wycofania zgody).  

• archiwizacja formularza, korespondencji lub zarejestrowanych rozmów telefonicznych. Powyższe cele stanowią prawnie uzasadnione interesy Operatora. 

 

c) Podstawa prawna przetwarzania: Dane są przetwarzane na podstawie  

• art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda) – informowania o usługach świadczonych przez ADMAR Domki Mobilne oraz przesyłania informacji handlowej; 

• art. 6 ust. 1 pkt f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego; 

• art. 6 ust. 1 pkt b RODO (wykonanie umowy) – świadczenia usługi drogą elektroniczną poprzez umożliwienie kontaktu z ADMAR za pomocą odpowiedniego formularza oraz wysyłki newsletter.  

 

d) Okres przetwarzania: Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, tj. do momentu skorzystania przez użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu:  

• wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

• winienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• w zakresie celów archiwizacyjnych – upływu okresu retencji formularzy, korespondencji lub zarejestrowanych rozmów, który wynosi 3 miesiące. 

 

 

IV. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

 

1. ADMAR Domki Mobilne prowadzi fanpage przedsiębiorstwa na portalu społecznościowym Facebook oraz LinkedIn. 

2. Operator zbiera następujące rodzaje danych: 

a) imię i nazwisko (dane identyfikujące profil); 

b) wizerunek; 

c) informacje podane w komentarzach. 

3. Poniżej przedstawiamy informacje związane z przetwarzaniem danych podawanych w związku z prowadzeniem fanpage’u: 

a) Administrator: ADMAR Domki Mobilne, szczegółowe dane podane w pkt I.2 Polityki. 

b) Cele przetwarzania: 

• Promocja usług i produktów świadczonych przez ADMAR Domki Mobilne; 

• Nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem, odwiedzającym fanpage ADMAR Domki Mobilne;  

• Odpowiedź na komentarze zamieszczone przez Użytkowników na fanpage’u ADMAR Domki Mobilne oraz wiadomości zadane za pomocą komunikatora umieszczonego na stronie.  

c) Podstawa prawna przetwarzania: Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora. 

d) Okres przetwarzania: Dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania przez osobę Użytkownika, praw wyłączających przetwarzanie jego danych, w tym do wniesienia sprzeciwu. 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH PRZYPADKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU 

 

Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującego kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane. 

Prawa użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych 

1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach opisanych w art. 15-22 RODO. 

2. Użytkownikom przysługuje prawo wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

3. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora.  

4. Prawa powyższe można zrealizować poprzez kontakt pod adresem poczty mailowej: kontakt@domek-mobilny.pl lub drogą tradycyjną, wysyłając prośbę na adres Admar Domki Mobilne, Luboszcz 21, 67 - 410 Sława z dopiskiem „Dane osobowe.

5. Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.  

Możliwość przedłużenia okresu przechowywania 

Pomimo upływu okresu przechowywania danych wskazanego w pkt II –  IV powyżej, Admar Domki Mobilne zachowa dane osobowe użytkownika przez dłuższy okres, jeżeli będzie to konieczne w celu zrealizowania obowiązku prawnego (podstawę prawną przetwarzania stanowić będzie art. 6 ust. 1 pkt c RODO) lub w celu rozstrzygania sporów, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).  

Niezamówiona informacja handlowa 

Admar Domki Mobilne nie będzie wysyłał użytkownikowi niezamówionej informacji handlowej, tj. niezamówionych wiadomości e-mail lub wiadomości sms, o ile użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie takiej komunikacji. Odpowiedź na zadane pytania dotyczące oferty nie jest uznawana za niezamówioną informację handlową.  

Przetwarzanie danych do państw trzecich  

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego, np. Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza terytoriom Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Google Inc., Meta Platforms). 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez: 

a) Google Inc. znajdują się na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl;

b) Meta Platforms znajdują się na stronie https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation;

Wskazane podmioty w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych stosują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

  

VII. INFORMACJE ZAWARTE W PLIKACH COOKIES 

Pliki cookies używane w Serwisie 

1. Admar Domki Mobilne wykorzystuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na komputerze, smartfonie lub tablecie użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z komputerem, smartfonem lub tabletem użytkownika. 

2.Admar Domki Mobilne wykorzystuje pliki cookies: 

a) do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

b) służące do remarketingu, tj. badania cech zachowań odwiedzających stronę. 

c) zapamiętania preferencji użytkownika związanych z korzystaniem z Serwisu.  

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Dane uzyskane z plików cookies nie są łączone z danymi osobowymi podawanymi przez użytkownika w treści formularzy kontaktowych. 

4. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na używanie przez Admar Domki Mobilne plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony domek-mobilny.pl

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

6. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. 

7. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami 

a) Microsoft Edge 

b) Chrome 

c) Safari 

d) Firefox 

e) Opera 

f) Android 

g) Safari (ios) 

h) Windows Phone 

i) Blackberry 

 

VIII. PROFILOWANIE  

1. Dane o użytkownikach mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegać może na analizie danych z plików cookies o zachowaniu użytkowników i wnioskowanie na tej podstawie o prawdopodobnych preferencjach użytkownika w celu dopasowywania wyświetlanych reklam lub prezentowania oferty Admar Domki Mobilne podczas przeglądania przez użytkownika innych stron internetowych. 

2. Użytkownikom przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody w każdym czasie (w przypadku, gdy profilowanie odbywa się na postawie zgody). Prawo do wycofania zgody w związku z profilowaniem dokonanym na skutek gromadzenia plików cookies  można wykonać poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki zgodnie z pkt VII.5-7 powyżej. 

 

IX. LOGI SERWERA 

 

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać 

• czas nadejścia zapytania, 

• czas wysłania odpowiedzi, 

• nazwa stacji klienta– identyfikacja realizowana przez protokół http, 

• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http, 

• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik, 

• informacje o przeglądarce użytkownika, 

• informacje o adresie IP. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.  

 

X. UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

 

1. Admar Domki Mobilne może udostępnić zebrane dane swoim podwykonawcom, w tym pełniącym zgodnie z art. 28 RODO rolę podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych Użytkowników. Powierzenie takie może nastąpić tylko w ramach celów opisanych w niniejszej Polityce, realizowanych na rzecz Admar Domki Mobilne. 

2. Dane o użytkownikach mogą być też udostępniane innym podmiotom, niż wskazane w pkt 1 powyżej, jeżeli będzie to wymagane lub dozwolone prawem, w szczególności: 

a) w przypadku fuzji, przejęcia lub reorganizacji – udostępnianie danych nabywcy lub nabywcy wszystkich naszych aktywów, albo znacznej ich części; 

b) w celu dostosowania się do nakazów i wymogów organów rządowych lub w celu udzielania wsparcia, w tym w odpowiedzi na wezwanie organów ścigania, administracji czy sądów; 

c) w celu zwalczania nadużyć gospodarczych i działalności przestępczej oraz w celu ochrony naszych praw oraz praw naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych i użytkowników; 

d) w ramach przeprowadzenia wewnętrznych audytów w zakresie ochrony danych osobowych. 

3. Dane zebrane w ramach Serwisu mogą być udostępniane także organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności sądom, prokuraturom, Policji. 

4. Dane zebrane w ramach plików cookies mogą być udostępniane: 

a) podmiotom świadczącym usługi remarketingu, 

b) współpracującym z Admar Domki Mobilne reklamodawcami, 

c) podmiotom z sieci reklamowej Google (w zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/). 

 

XI. KONTAKT

 

1. Admar Domki Mobilne wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.  

2. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności, sposobu przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej kontakt@domek-mobilny.pl  lub drogą listowną wysyłając prośbę na adres Admar Domki Mobilne, Luboszcz 21, 67 - 410 Sława z dopiskiem „Dane osobowe. Admar”. 

 

Poznajmy się

ADMAR s.c.

Kontakt

Posiadamy niezliczoną ilość projektów, jednakże w kontakcie z klientem stawiamy na rozmowę. Słuchamy naszych klientów, dlatego często projekty są tworzone wspólnie.

 

Modyfikujemy je dopasowując do oczekiwań użytkownika. Sukcesem naszej firmy jest praca zgranego zespołu, nowoczesna technologia oraz maszyny używane w procesie produkcji drewna.

Telefon: